เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

ชื่อร้าน “ฮองมิน” ถือกำาเนิดเมื่อปี พุทธศักราช 2541 ซึ่งมา
จากภาษาจีน 2 คำา   อ่านเป็นภาษา กวางตุ้ง ว่า “ฮองเหม่ย” แปลว่า
รสชาติหอมของอาหาร แก้ไขเพื่อให้เรียกง่ายกับปากของคนไทยจึงตั้ง
ชื่อว่า ฮองมิน สัญลักษณ์โลโก้ เป็นรูปเรือสำาเภาจีน สื่อถึงการลำาเลียง
ความอร่อย ความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่ง
ตำานานความอร่อยของภัตตาคารจีน “ฮองมิน” เกิดจากพลัง
ความมุ่งมั่น และความต้องการที่จะปฏิวัติวงการอาหารจีน โดยนำาสูตร
อาหารจีนต้นตำารับย่านเยาวราชของภัตตาคารจีน ฮั่วเซ่งฮง ที่เปิดขาย
อาหารจีนสไตล์กวางตุ้ง กว่า ๔๐ ปี มาผสมผสานและนำาเสนอในรูป
แบบใหม่ ด้วยบรรยากาศที่ทันสมัย รวดเร็ว ไม่มีพิธีรีตอง คงความ
อบอุ่นเป็นกันเอง รวมถึงคุณภาพมาตรฐานความอร่อยแบบต้นตำารับ
ไม่เปลี่ยนแปลง ด้วยการให้บริการของบุคคลากรที่ผ่านการอบรบจากผู้
ชำานาญการอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์
จริงใจ และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาทุกมิติอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึ่งพอใจ
สูงสุดของลูกค้าทุกท่าน
ฮองมินคัดสรรเมนูอาหารจีนยอดนิยมที่มีชื่อเสียงและเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งยังคงรูปแบบของการปรุงอาหารจีนได้อย่าง
พิถีพิถันครบถ้วน ทั้งในเรื่องคัดสรรวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน สด สะอาด
ปลอดภัย อาหารถูกปรุงผ่านความร้อน “WOK” ใหม่ สดทุกจานอาหาร
อาทิเช่น หมี่ผัดฮ่องกง โกยซี่หมี่ ราดหน้า ข้าวผัด เรายังมีอาหารจีนสไตล์
ฮ่องกงอย่าง โจ๊ก บะหมี่ไข่ เกี๊ยวกุ้ง เป็ดย่าง หมูแดงฮ่องกง และติ่มซำา
นึ่งสดใหม่หลากหลายชนิด เพียบพร้อมด้วยอาหารจีนระดับเหลาหลาก
หลายรายการที่จะทำาให้ท่านอิ่มอร่อยกันได้แบบเต็มๆ


Hongmin Chinese Restaurant is established in 1998 under
the philosophy of genuine Chinese restaurant with trendy style
and quick service but always maintaining the best qualities of
savour traditional favorite’s foods as well as modern Chinese
cuisine in a warm and chic atmosphere.
Enjoy the authentic taste of originally recipe from 
Hua Seng Hong, the Chinese food expertise from China Town
Yaowaraj, more over than 40 years. For example, Hongmin’s 
intensive menu encompasses traditionally famous dishes from
Hua Seng Hong such as Shark’s Fin Soup in Clay Pot, Baked
Goose’s Web with Egg Noodle in Hot Pot, Braised Goat Meat
with Brown Soup, Fried Sea Crab with Curry Powder or Black
Pepper Sauce.
Moreover, Hongmin also serves a la carte dishes such
as Fried Rice, Fried Noodle, Wonton Noodle Soup with Roasted
Duck or Barbecued Pork, and the extensive selections of Dim
Sum menu.


ขอขอบพระคุณ คุณพ่อมานพ และคุณแม่วราภรณ์ พิริยเลิศศักดิ์
อย่างสูง  (ผู้ก่อตั้ง ร้านอาตัง เมื่อ ๔๐ ปีก่อน และในปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ
เป็น ภัตตาคารจีน ฮั่วเซ่งฮง) ที่เป็นต้นแบบความอุตสาหะ วิริยะ และ
ถ่ายทอดอุดมการณ์การประกอบอาชีพร้านอาหาร บนพื้นฐานของ
ความรัก ความจริงใจและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าผู้มีอุปการคุณ1
[Go to top]